سامانه قرائت از راه دور برای ایستگاه های صنعتی گاز

کنتورهای توربینی نصب شده در ایستگاه ­های انتقال و یا ایستگاه ­های صنعتی از دستگاهی جانبی به نام تصحیح کننده برخوردار می­باشند که با اعمال ضرایب دما – فشار – ترکیب گاز، مقدار حجم واقعی گاز را با تخصیص ضریب تصحیح C به حجم عبوری از کنتور به طور دائم مورد محاسبه قرار می­دهد. این اطلاعات در دوره­ های زمانی مشخص شده (در حال حاضر هر 45 روز یکبار) توسط کنتورخوان قرائت می­گردد که با توجه به میزان حساسیت کنتورهای توربینی به دلیل حجم بسیار بالای گاز عبوری، این نوع قرائت درواقع کارایی لازم خود را برای برنامه ریزی مدیران ارشد شرکت گاز و نظارت کافی بر مصرف مشترکین از دست خواهد داد.

مانیتورینگ : در راستای بهبود عملکرد توزیع و اندازه­ گیری هرچه دقیق­ تر مقدار مصرف و اطلاع از هرگونه اتفاق نامتعارف، واحدهای توزیع کننده گاز بر آن شدند تا با استفاده از رصد بر خط، میزان مصرف مشترکین عمده و پارامترهای موثر بر آن را در بازه زمانی تعیین شده ثبت و بدون نیاز به اپراتور و مراجعه حضوری، پایگاه داده­ های به وجود آمده را جهت هرگونه تصمیم گیری به سرور واحد توزیع کننده ارسال نمایند.

سامانه قرائت از راه دور برای ایستگاه های صنعتی

سامانه قرائت از راه دور

برای ایستگاه های صنعتی گاز

کنتورهای توربینی نصب شده در ایستگاه ­های انتقال و یا ایستگاه ­های صنعتی از دستگاهی جانبی به نام تصحیح کننده برخوردار می­باشند که با اعمال ضرایب دما – فشار – ترکیب گاز، مقدار حجم واقعی گاز را با تخصیص ضریب تصحیح C به حجم عبوری از کنتور به طور دائم مورد محاسبه قرار می­دهد. این اطلاعات در دوره­ های زمانی مشخص شده (در حال حاضر هر 45 روز یکبار) توسط کنتورخوان قرائت می­گردد که با توجه به میزان حساسیت کنتورهای توربینی به دلیل حجم بسیار بالای گاز عبوری، این نوع قرائت درواقع کارایی لازم خود را برای برنامه ریزی مدیران ارشد شرکت گاز و نظارت کافی بر مصرف مشترکین از دست خواهد داد.

مانیتورینگ : در راستای بهبود عملکرد توزیع و اندازه­ گیری هرچه دقیق­ تر مقدار مصرف و اطلاع از هرگونه اتفاق نامتعارف، واحدهای توزیع کننده گاز بر آن شدند تا با استفاده از رصد بر خط، میزان مصرف مشترکین عمده و پارامترهای موثر بر آن را در بازه زمانی تعیین شده ثبت و بدون نیاز به اپراتور و مراجعه حضوری، پایگاه داده­ های به وجود آمده را جهت هرگونه تصمیم گیری به سرور واحد توزیع کننده ارسال نمایند.

سامانه قرائت از راه دور برای ایستگاه های صنعتی