استانداردها و گواهینامه های شرکت نوآوران صنعت آریوسام

  • دارنده تاییدیه انطباق محصول بر استاندارد ضد انفجار IEC/EN 60079/11 و IEC/EN 60079-0
  • دارنده پروانه ارائه خدمات افتا در گرایش فنی با موضوع نصب و پشتیبانی محصولات فتا از سازمان فناوری و اطلاعات ایران
  • دارنده پروانه بهره برداری با موضوع تولید کنتور هوشمند گاز و سامانه های قرائت از راه دور از سازمان صنعت معدن تجارت
  • دارنده گواهینامه ISO9001-2015 از BRSM ترکیه

استانداردها و گواهینامه های
شرکت نوآوران صنعت آریوسام

  • دارنده تاییدیه انطباق محصول بر استاندارد ضد انفجار IEC/EN 60079/11 و IEC/EN 60079-0
  • دارنده پروانه ارائه خدمات افتا در گرایش فنی با موضوع نصب و پشتیبانی محصولات فتا از سازمان فناوری و اطلاعات ایران
  • دارنده پروانه بهره برداری با موضوع تولید کنتور هوشمند گاز و سامانه های قرائت از راه دور از سازمان صنعت معدن تجارت
  • دارنده گواهینامه ISO9001-2015 از BRSM ترکیه