سامانه قرائت از راه دور کنتور های دیافراگمی سایز سنگین - شرکت نوآوران صنعت آریوسام

سامانه قرائت از راه دور کنتور های دیافراگمی سایز سنگین

محصول طراحی شده به عنوان سامانه قرائت از راه دور کنتورهای دیافراگمی سایز سنگین(G40/65/100/100(2psi)) بر روی شماره انداز مکانیکی(آنالوگ) کنتورهای فعلی شبکه توزیع نصب شده و با خوانش اطلاعات از شماره انداز(دریافت پالس از رقم انداز) حجم گاز مصرفی مشترک را مورد پایش قرار می دهد. پس از دریافت و ثبت اطلاعات در بازه های هر یک ساعت یک قرائت(با قابلیت تنظیم) در بازه های زمانی هر ۲۴ ساعت یکبار(با قابلیت تنظیم) در بستر GSM/GPRS به سامانه  پایگاه داده شرگت گاز ارسال نموده و در شبکه داخلی شرکت جریان اطلاعات برقرار می گردد.

سامانه قرائت از راه دور

کنتور های دیافراگمی سایز سنگین

محصول طراحی شده به عنوان سامانه قرائت از راه دور کنتورهای دیافراگمی سایز سنگین (G40/65/100/100(2psi)) بر روی شماره انداز مکانیکی (آنالوگ) کنتورهای فعلی شبکه توزیع نصب شده و با خوانش اطلاعات از شماره انداز (دریافت پالس از رقم انداز) حجم گاز مصرفی مشترک را مورد پایش قرار می دهد. پس از دریافت و ثبت اطلاعات در بازه های هر یک ساعت یک قرائت (با قابلیت تنظیم) در بازه های زمانی هر ۲۴ ساعت یکبار (با قابلیت تنظیم) در بستر GSM/GPRS به سامانه  پایگاه داده شرگت گاز ارسال نموده و در شبکه داخلی شرکت جریان اطلاعات برقرار می گردد.

سامانه قرائت از راه دور کنتور های دیافراگمی سایز سنگین - شرکت نوآوران صنعت آریوسام