سامانه قرائت از راه دور کنتور های دیافراگمی سایز سنگین - شرکت نوآوران صنعت آریوسام

سامانه قرائت از راه دور کنتور های دیافراگمی سایز سنگین

محصول طراحی شده به عنوان سامانه قرائت از راه دور کنتورهای دیافراگمی سایز سنگین(G40/65/100/100(2psi)) بر روی شماره انداز مکانیکی(آنالوگ) کنتورهای فعلی شبکه توزیع نصب شده و با خوانش اطلاعات از شماره انداز(دریافت پالس از رقم انداز) حجم گاز مصرفی مشترک را مورد پایش قرار می دهد. پس از دریافت و ثبت اطلاعات در بازه های هر یک ساعت یک قرائت(با قابلیت تنظیم) در بازه های زمانی هر ۲۴ ساعت یکبار(با قابلیت تنظیم) در بستر GSM/GPRS به سامانه  پایگاه داده شرگت گاز ارسال نموده و در شبکه داخلی شرکت جریان اطلاعات برقرار می گردد.