کنتور هوشمند گاز خانگی (Smart Meter)

کنتور هوشمند گاز خانگی (Smart Meter)

شرکت ملی گاز ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و بهینه نمودن مصرف انرژی  و جلوگیری از عدم پایش، اندازه­ گیری دقیق گاز مصرفی در شبکه توزیع خانگی و تجاری، طرح دیجیتال و در ادامه هوشمند سازی کنتورهای آنالوگ موجود در شبکه را مطرح نمود. در این راستا تیم طراحی شرکت نوآوران صنعت آریوسام با بکارگیری نخبگان علمی استان گیلان طرح ساخت کنتور هوشمند گاز با قابلیت قرائت از راه دور را در سال 1396 به مرحله تولید آزمایشی رساند.

کنتور هوشمند گاز خانگی (Smart Meter)

شرکت ملی گاز ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و بهینه نمودن مصرف انرژی  و جلوگیری از عدم پایش، اندازه­ گیری دقیق گاز مصرفی در شبکه توزیع خانگی و تجاری، طرح دیجیتال و در ادامه هوشمند سازی کنتورهای آنالوگ موجود در شبکه را مطرح نمود. در این راستا تیم طراحی شرکت نوآوران صنعت آریوسام با بکارگیری نخبگان علمی استان گیلان طرح ساخت کنتور هوشمند گاز با قابلیت قرائت از راه دور را در سال 1396 به مرحله تولید آزمایشی رساند.

کنتور هوشمند گاز خانگی (Smart Meter)